1. SPOTŘEBNÍ KOŠ

1.    Přijetí DACH 2009

Během prvního čtvrtletí 2009 budou ministerstvem zdravotnictví vyhlášeny nové doporučené dávky živin, které významně změní hodnocení nutriční úrovně školního stravování. Dle předběžného oznámení se bude jednat o doporučené dávky živin dnes platné v Německu, Rakousku a Švýcarsku, tzv. DACH. Tímto aktem dojde k završení desetileté diskuse k novým doporučeným dávkám pro ČR.

2.  Stanovení vlivu stávajících i připravovaných spotřebních košů na zdravotní stav populace

Pro smysluplné vytyčení směru dalšího vývoje školního stravování je třeba porovnat jeho nutriční úroveň jednak se současným mimoškolním stravováním a jednak s úrovní stravování v jiných zemích, zejména pak jejich vliv na zdravotní stav populace. Výsledkem by měla být predikce vlivu na zdraví pro různé varianty spotřebních košů.

Členové Odborné skupiny pro nutrici se pokusili o orientační stanovení této predikce.

3. Sestavení dvou spotřebních košů na základě DACH a současných vědeckých poznatků

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování rozlišuje dva spotřební koše, konvenční a vegetariánský.

V příloze je uvedený pohled na současný konvenční a lakto-ovo-vegetariánský spotřební koš dle vyhlášky 107/2005 Sb. pro celodenní stravování žáků ve věku 15 – 18 roků a „spotřební koš“ průměrného obyvatele ČR.

K nim je uvedena orientační představa o spotřebním koši dle DACH. V návrhu je zohledněn pouze objem stravy a doporučené dávky bílkovin RDI (chlapci 65 g/den, dívky 45 g/den).

Doporučení ČSVV k návrhu nových spotřebních košů

Současnou úspěšnost školního stravování bude možné zachovat jen tehdy, bude-li změna nutriční úrovně směrem k novým doporučeným dávkám živin prováděna pozvolně. Naopak vegetariánský spotřební koš umožňuje okamžité přijetí nových doporučení.

KONKRÉTNÍ NABÍDKA ČSVV K BODU: SPOTŘEBNÍ KOŠ

1. ČSVV navrhne spotřební koš pro vegetariány a obdobně se stravující občany ČR tak,
  • aby odpovídal nově přijatým výživovým doporučením DACH a současným vědeckým poznatkům ve výživě
  • aby respektoval jiné gastronomické zásady vyplývající z jiného složení jídel
  • aby při jeho dodržování šly sestavovat nutričně hodnotná a senzoricky atraktivní jídla
2. ČSVV se bude podílet na implementaci vegetariánského spotřebního koše

Při návrhu vegetariánského spotřebního koše naváže na tradici Ochranné stravy, která vymezuje takový způsob stravování, který odpovídá Hippokratovu výroku: „Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou."
Poprvé (1989) došlo k nutričně definovanému vymezení pojmu ochranná strava v "Prohlášení Nutriční jednoty ČSSR", která je historicky prvním sjednocením názorů státních orgánů s odborníky zaměřenými jak na konvenční, tak i alternativní způsob stravování.

 

Ĉ
skolni stravovani,
16. 2. 2009 1:16
Ĉ
skolni stravovani,
17. 2. 2009 2:45
Ĉ
skolni stravovani,
16. 2. 2009 1:16
Comments